POSLOVNA ZGRADA BBM 2011-2014

  • OBJEKAT:Poslovna zgrada
  • KLIJENT:BBM d.o.o.
  • NIVO OBRADE:Idejni i glavni projekat
  • LOKACIJA:Sarajevo
  • POVRŠINA:cca 3450 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede/
  • Krovna konstrukcija izvedena sa slojevima ravnog krova.
  • MATERIJALIZACIJA:Obješena staklena fasada, pojedini djelovi tretirani kao termofasada.

IDEJA:Na lokaciji koju diktira urbana matrica pješačkih i kolskih saobraćajnica u klasičnom blokovskom sistemu gradnje oslobađa se prostor za izgradnju ideja je bila formirati vizuelno atraktivan prostor koji je moguće korustiti u zavisnosti od potreba tržišta a da se pri tome ne izvode dodatni zahvati na fasadi koji obično narušavaju estetski izgled i degradiraju objekat. Staklena fasada je osnovna dominanta kako bi se unutrašnji prostori što bolje osvjetlili a pri tome ostavila mogućnost raznovrsnih dispozicionih riješenja. Ulazna partija naglašena je plošnom organskom skulpturom koja naglašava hodne linije unutar objekta i stvara ugođaj u svim zajedničkim prostorijama.