UPRAVNA ZGRADA „MESSER SARAJEVO PLIN“ RAJLOVAC 2009

  • OBJEKAT:Upravna zgrada u fabričkom kompleksu
  • KLIJENT: Messer Sarajevo Plin
  • NIVO OBRADE:Idejni projekat enterijera i rekonstrukcije fasada na postojećem objektu.
  • Nadzor i tehničko savjetovanje.
  • LOKACIJA:Sarajevo, naselje Rajlovac
  • POVRŠINA:cca 450 m²
  • KONSTRUKCIJA:Armiranobetonska konstrukcija/ temelji, ploče, grede. Krovna konstrukcija izvedena sa slojevima ravnog krova. Zadržani gabariti postojećeg objekta.
  • MATERIJALIZACIJA:Klasična fasadna obloga, u više boja.

IDEJA:Projekat je zamišljen i realizovan shodno želji klijenta da zadrži postojeći objekat gabaritima i spratnošću ali sa promijenjenom funkcijom kao i vanjskim pristupom i unutarnjom dispozicijom. Kako bi novoprojektovani ulaz u objekat dodatno naglasili uz ulazni dio uklopljen je i "totem" sa reklamom firme ali volumenom potrebnim da se ulazna partija prilagodi novoj funkciji. Ispred ulazne fasade razvija se prigodna zelena površina sa adekvatnim pješačkim pristupom kojim se objekat povezuje sa ostalim sadržajima unutar kompleksa. Enterijski projekat izveden je nekonvencionalno, upotrebom živih boja sa akcentom na prisnu radnu atmosferu bez korporacijskih barijera.