Usluge

Arhitektonika pruža sljedeće usluge:

  • Izradu projektne dokumentacije: idejni koncept, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt sa pratećim fazama
  • Tehničko savjetovanje i stručni nadzor nad izvođenjem radova
  • Poslovi Project Managera

Arhitektonika vam nudi kompletnu podršku pri realizaciji vašeg objekta, kuće ili enterijera. Od analize mogućnosti koje pruža lokacija, preko koncepta pratimo razvoj ideje sve do izvedbenih nacrta i nadzora same realizacije projekta, savjetujući vas kroz sve faze kako bi konačan proizvod zadovoljio vaše funkcionalne i estetske zahtjeve.

Izradom idejnog projekta stvaramo precizno definisan okvir vašeg plana ili vizije na osnovu kojeg se brže i lakše mogu stvarati osnovne predpostavke za njegovu realizaciju a što u mnogome olakšava planiranje grubih troškova investicije kao i brže kompletiranje potrebne dokumentacije za omogućavanje dobijanja urbanističke dozvole.

Izradom glavnog i izvedbenog projekta dobija se jasan izgled budućeg objekta sa okvirnim cijenama materijala ali i važan dokument koji vam omogućava dobijanje preciznijih i kvalitetnijih ponuda za izvođenje radova čime štedite vrijeme i novac a unaprijed reducirate naknadne i nepredviđene radove koji često predstavljaju značajan trošak ukoliko za objekat nije izrađena adekvatna projektna dokumentacija.

Tehničko savjetovanje uz stručni nadzor omogućava vam praćenje procesa izgradnje i štiti vaše interese u smislu troškova izgradnje, dinamike radova i poštovanja zakonskih regulativa, koji ukoliko ih ne uvažavamo znaju usporiti ili potpuno prekinuti izgradnju.

Usluge Project Mangera posebno su isplative kada se radi o kapitalnim investicijama i projektima koji obrađuju specifične i komplikovane tehnološke procese sa velikim brojem kooperanata a gdje se zahtijeva striktno poštovanje rokova i stalna kontrola uloženih sredstava.